Colegiul Grinauti Colegiul Agroindustrial
+373 271 71 522 Telefon
Colegiul Grinauti Colegiul Grinauti Colegiul Grinauti

Concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante

 

Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan ”
din s.Grinăuţi,r-ul Ocniţa, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante:

Șef secție didactica
Șef secție instruire practică – 0,5 salarii
Șef secție pentru asigurarea calității – 0,5 salarii

La aceste funcţii pot candida persoanele care întruneşte următoarele condiţii:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare;
 • are o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani şi deţine grad didactic:
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani:
 • cunoaşte limba română;
 • nu are antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor vacante vor depune personal sau prin reprezentant ( la anticamera colegiului), prin poştă (MD – 7122 Grinăuţi, primăria Mihălăşeni, r-nul Ocniţa, Republica Moldova) sau prin e-mail ( colegiugrinauti@gmail.com) , în termen de până la 23 mai 2018 dosarele de concurs care vor conţine următoarele documente:

 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr.2 din regulamentul invocat:
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;
 • Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Candidaţii pot anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă. performanţele profesionale, etc.
Informaţii suplimentare la telefonul: +373 271 71 522

 

 

Bibliografia concursului
Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 ;
Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 234 din 25 martie 2016;
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 550 din 10 iunie 2016;
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, aprobat prin prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 545 din 08 iunie 2016;
Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 861 din 07.09.2015