Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon

Instruire practică

Dociu Mircea
ȘEF INSTRUIRE PRACTICĂ

profesor de specialitate
Date de contact:
email: dociumircea@gmail.com
telefon: (+373)68474614

    Instruirea practică a elevilor reprezintă o parte componentă a procesului educaţional şi are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi a formării deprinderilor practice în pregătirea de specialitate şi se realizează la lecţiile practice, seminare, lucrări de laborator, stagii de practică. Stagiile de practică sunt obligatorii şi au menirea de a îmbina sfera educaţională şi cea profesională.

Parteneriat cu întreprinderile şi agenţii economici din ţară

 • ÎCS Compania ”Lactalis-Alba” SRL, str. Toma Ciorbă 22;
 • S.A. “Basarabia-Nord” , str. Victoriei 90 A,  mun. Balti; 
 • S. A. “Carmez”, şos. Munceşti  161, mun. Chişinău;
 • S.A. “Incomlac” , str. Calea Eşilor 180, mun. Bălţi;
 • S.A. “Promilk”, or. Floreşti;
 • S.R.L. “Baiciurin”, mun. Bălţi;
 • S.R.L. “Super-Victoria”, mun. Chişinău;
 • Combinatul de pîine din Bălţi;
 • UCOOP, or. Edineţ;
 • I.I. “Scutari”, or. Donduşeni;
 • S.A. “Întreprindere de colectare a cerealelor”, s. Rediul-Mare, r-nul Ocniţa;
 • Brutăria din s. Dîngeni, r-nul Ocniţa;
 • S.A. “Moldagrotehnica”, mun. Bălţi.
 • Directia Invatamint Ocnita

Parteneriatul social în anul de învățământ 2021-2022

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a elevilor pentru desfășurarea stagiilor de practică
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici din domeniu în vederea asigurării cu locuri de stagii de practică și repartizarea acestora elevilor
 • Ghidarea elevilor în cariera profesională
 • Asigurarea calității stagiilor de practică
 • Monitorizarea desfășurării stagiilor de practică
 • Monitorizarea susținerii rapoartelor de practică
 • Evaluarea și corelarea rezultatelor stagiilor de practică realizate cu prevederile curriculare

Graficul desfășurării stagiilor de practică

Regulamentul de practică

Regulamentul de practică la programe de formare profesională tehnică postsecundară.

Regulamentul de practică la programe de formare profesională tehnică secundară.

Regulamentul intern de practică la programe de formare profesională.

 În perioada 27- 31.03.23 grupa MA-1 a desfășurat Practica de inițiere în specialitate Lăcătușerie în secția instituției ghidați de către dnii Carp Victor și Zara Vladimir.
 În timpul instruirii practice elevii au lucrat conform normelor specifice locului de muncă. Profesorii s-au străduit să dezvolte la elevi gândirea creativă, aspirația de acumulare și reînnoire a cunoștințelor tehnice.

  Elevii au demonstrat că posedă deprinderi practice la executarea principalelor operații de lăcătușerie: tăierea, îndreptarea, îndoirea, pilirea, găurirea,filetarea, răzuirea, rodarea, ajustarea, nituirea și lipirea materialelor.
 Drept dovadă, că elevii au însușit calitativ operațiile de lăcătușerie au confecționat un stativ pentru parcarea bicicletelor.

 În perioada 13- 24.03.2023 elevii grupei MA-4 au desfășurat practica de specialitate Reparații de mașini și EPMT.
Secvențe foto.

În conformitate cu Planul de activitate a secției în domeniul educației ( instruire practică) pentru anul de învățământ 2022-2023 la data de 30.03.2023 s-a organizat și desfășurat vizita de studiu cu elevii anului IV, specialitatea 72120 Tehnologia alimentației publice, la Universitatea Tehnică a Moldovei din mun. Chișinău.

Practică de instruire Tehnica lucrărilor de laborator are ca scop înzestrarea cu necesarul de cunoștințe, priceperi și deprinderi practice pentru activitate în laboratoarele întreprinderilor industriale în prelucrarea laptelui și a produselor lactate și în prelucrarea cărnii și a produselor din carne.

Conținutul stagiului de practică oferă elevilor posibilitatea de a-și asuma responsabilități, de a coopera, de a face observații, de a formula concluzii cu argumentarea lor, de a lua decizii, a monitoriza activități profesionale ce ridică interesul față de profesia aleasă.
Obiectivele practicii de instruire vizează familiarizarea elevilor cu laboratorul de chimie, vesela, utilajul, reactivele și cu principalele operații în laborator, precum și cu îndeplinirea lucrărilor folosind materialele necesare.

Instruirea elevilor la practica tehnologică II constituie o parte componentă în formarea competenților profesionale, a procesului de formare complexă a specialiștilor, ce se efectuează în conformitate cu planul de învățământ.

  Rolul deosebit al practicii tehnologice II constă în crearea condițiilor favorabile de integrare mai rapidă a viitorilor absolvenți în activitatea practică, are menirea să ajute elevii să însușească cunoștințe și abilități practice în specialitatea aleasă.

In perioada 27.02- 10.03. 2023 elevii anului III, grupa TAP-3 au desfășurat practica conform graficului de practică stabilit la nivel de instituție în cadrul unităților de alimentație publică.

 Astăzi,20 martie, elevii au susținut raportul propriu-zis, verificat în prealabil și acceptat spre susținere
S-a observat, că la elaborarea raportului, drept suport, au fost respectate cerințele prevăzute în standardele de pregătire profesională.
Elevii au rămas satisfăcuți de p organizarea și desfășurarea stagiului de practică.

 În conformitate cu Planul de activitate a secției în domeniul educației ( instruire practică) pentru anul de învățământ 2022- 2023 la data de 28.02 2023 s-a organizat vizita de studiu cu elevii anului I și III din grupele TPOA- 1, TPOA-3, specialitatea 72140 Tehnologia produselor de origine animală

la Întreprinderea de procesare a laptelui din orașul Cupcini, raionul Edineț SA ,, Inlac”, însoțiți de domnul Dociu Mircea, profesor de discipline tehnologice