Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon

Instruire practică

Dociu Mircea
ȘEF INSTRUIRE PRACTICĂ

profesor de specialitate
Date de contact:
email: dociumircea@gmail.com
telefon: (+373)68474614

    Instruirea practică a elevilor reprezintă o parte componentă a procesului educaţional şi are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi a formării deprinderilor practice în pregătirea de specialitate şi se realizează la lecţiile practice, seminare, lucrări de laborator, stagii de practică. Stagiile de practică sunt obligatorii şi au menirea de a îmbina sfera educaţională şi cea profesională.

Parteneriat cu întreprinderile şi agenţii economici din ţară

 • S.A. “Basarabia-Nord” , str. Victoriei 90 A,  mun. Balti; 
 • S. A. “Carmez”, şos. Munceşti  161, mun. Chişinău;
 • S.A. “Incomlac” , str. Calea Eşilor 180, mun. Bălţi;
 • Î.M. “Fabrica de brînzeturi din Soroca”, str. Ştefan cel Mare 133, or. Soroca;
 • S.A. “Promilk”, or. Floreşti;
 • S.R.L. “Baiciurin”, mun. Bălţi;
 • S.R.L. “Super-Victoria”, mun. Chişinău;
 • Combinatul de pîine din Bălţi;
 • UCOOP, or. Edineţ;
 • I.I. “Scutari”, or. Donduşeni;
 • S.A. “Întreprindere de colectare a cerealelor”, s. Rediul-Mare, r-nul Ocniţa;
 • Brutăria din s. Dîngeni, r-nul Ocniţa;
 • S.A. “Moldagrotehnica”, mun. Bălţi.
 • Directia Invatamint Ocnita

Parteneriatul social în anul de învățământ 2021-2022

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a elevilor pentru desfășurarea stagiilor de practică
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici din domeniu în vederea asigurării cu locuri de stagii de practică și repartizarea acestora elevilor
 • Ghidarea elevilor în cariera profesională
 • Asigurarea calității stagiilor de practică
 • Monitorizarea desfășurării stagiilor de practică
 • Monitorizarea susținerii rapoartelor de practică
 • Evaluarea și corelarea rezultatelor stagiilor de practică realizate cu prevederile curriculare

Graficul desfășurării stagiilor de practică

Regulamentul de practică

Regulamentul de practică la programe de formare profesională tehnică postsecundară.

Regulamentul de practică la programe de formare profesională tehnică secundară.

Regulamentul intern de practică la programe de formare profesională.

 În conformitate cu Planul de activitate a secției în domeniul educației ( instruire practică) pentru anul de învățământ 2022- 2023 la data de 28.02 2023 s-a organizat vizita de studiu cu elevii anului I și III din grupele TPOA- 1, TPOA-3, specialitatea 72140 Tehnologia produselor de origine animală

la Întreprinderea de procesare a laptelui din orașul Cupcini, raionul Edineț SA ,, Inlac”, însoțiți de domnul Dociu Mircea, profesor de discipline tehnologice

Instruirea elevilor la practica tehnologică II constituie o parte componentă în formarea competenților profesionale, a procesului de formare complexă a specialiștilor, ce se efectuează în conformitate cu planul de învățământ.

  Rolul deosebit al practicii tehnologice II constă în crearea condițiilor favorabile de integrare mai rapidă a viitorilor absolvenți în activitatea practică, are menirea să ajute elevii să însușească cunoștințe și abilități practice în specialitatea aleasă.

In perioada 27.02- 10.03. 2023 elevii anului III, grupa TAP-3 au desfășurat practica conform graficului de practică stabilit la nivel de instituție în cadrul unităților de alimentație publică.

 Astăzi,20 martie, elevii au susținut raportul propriu-zis, verificat în prealabil și acceptat spre susținere
S-a observat, că la elaborarea raportului, drept suport, au fost respectate cerințele prevăzute în standardele de pregătire profesională.
Elevii au rămas satisfăcuți de p organizarea și desfășurarea stagiului de practică.